Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności oceniania stanu technicznego i naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych oraz prowadzenia pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K1- MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

MOT.02.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)      stosuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią:

1)      wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii

2)      rozróżnia zagrożenia dla środowiska

3)      określa sposoby zapobiegania wyrządzaniu szkód środowisku

4)      rozróżnia zasady i przepisy dotyczące ergonomii w środowisku pracy

5)      rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania

6)      rozróżnia sposoby zapobiegania ryzyku zawodowemu

2)      rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce:

1)      wymienia instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)      opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)      klasyfikuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)      wymienia prawa i obowiązki pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)      rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów

3)      opisuje znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały alarmowe

4) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka oraz określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom

1)    określa zagrożenia występujące w środowisku pracy

2)      rozróżnia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy

3)      rozpoznaje skutki oddziaływania czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na organizm człowieka

4)      identyfikuje pojęcia choroba zawodowa i wypadek przy pracy

5)      organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

1)      dobiera przyrządy, urządzenia, maszyny i elementy wyposażenia stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii

2)      stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

6)      stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych

1)     dobiera środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych

2)     wskazuje środki ochrony zbiorowej i indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych w motoryzacji

3)     stosuje  środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem

4)     interpretuje informacje jakie niosą znaki bezpieczeństwa stosowane w motoryzacji

5)     stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

7)      udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

1)     stosuje procedury pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy

2)     zabezpiecza miejsce wypadku

3)     powiadamia służby ratunkowe o zagrożeniu zdrowia i życia

4)     udziela pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

MOT.02.2. Podstawy motoryzacji

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       rozróżnia zjawiska związane z elektrycznością

1)      opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)      opisuje zjawisko prądu elektrycznego

3)      opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)      opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach

5)      opisuje przebieg prądu przemiennego

6)      posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2)       charakteryzuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem

1)       opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)       posługuje się wielkościami fizycznymi ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych

1)       rozróżnia własności elektryczne i zastosowania: przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

2)       rozróżnia własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4)       stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych:

1)     posługuje się prawem Ohma

2)     posługuje się prawami Kirchhoffa

3)     wyznacza opór zastępczy obwodu

4)     wyznacza pojemność zastępczą obwodu

5)       rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

1)       rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie (tj.: rezystory, kondensatory i potencjometry; termistory, bimetale; fotorezystory; cewki i przekaźniki

2)       rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: diody, tranzystory, elementy przełączające i optoelektroniczne

7)       rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne

1)      opisuje działanie i zastosowanie obwodów elektrycznych

2)      opisuje działanie i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

8)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne

1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)       rozróżnia rodzaje akumulatorów

9)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego

1)     przestrzega norm technicznych, branżowych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym

2)     odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)     wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn i rysunki aksonometryczne.

4)     wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)     posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi

6)     posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

8)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń:

1)      rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)      odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)      stosuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

9)       klasyfikuje części maszyn i urządzeń  oraz opisuje budowę i ich zastosowania

1)    dobiera przeznaczenie osi i wałów

2)    wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)    wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)    rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)    wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)    wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)    rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)    rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

10)  rozróżnia maszyny i urządzenia takie jak:

silniki, sprężarki, pompy, napędy hydrauliczne, mechanizmy pneumatycznych, itp.

1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

11)   dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

1)     charakteryzuje rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)     prezentuje właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)     omawia technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)     rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

12)   charakteryzuje zasad tolerancji i pasowań w zakresie dokładności współpracujących części maszyn

1)     wyjaśnia pojęcia tolerancji i pasowań.

2)     dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

3)     rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

4)     oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

5)     stosuje zasady tolerancji wymiarów kształtu i położenia

6)     stosuje parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

13)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

1)     identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)     opisuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)     opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)     opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)     opisuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowania

6)     opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)     dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów do ich przeznaczenia

14)  dobiera sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów

1)     opisuje zasady składowania materiałów

2)     organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)     wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

4)     dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

5)     stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

6)     posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

15)   stosuje metody ochrony przed korozją

1)     opisuje rodzaje korozji

2)     określa przyczyny powstawania korozji

3)     rozpoznaje objawy korozji

4)     identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)     określa sposoby ochrony przed korozją

6)     rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)     dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)     dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)     wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

16)  rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

10)     opisuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń (tj. odlewania, obróbki plastycznej, skrawania, przetwórstwa tworzyw sztucznych itp.)

11)     podaje zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania

17)  rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

1)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

3)     dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

18)  stosuje przyrządy pomiarowe podczas diagnostyki, obsługi i naprawy

1)       opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)       charakteryzuje przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)       dobiera przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)       dobiera przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)       dobiera przyrządy do pomiaru ciśnieni

6)       dobiera przyrządy do pomiaru temperatury

19)   przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

1)     opisuje metody pomiarów warsztatowych

2)     rozróżnia błędy pomiarowe

3)     dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)     dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)     porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej

6)     określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

7)     zabezpiecza przyrządy pomiarowe

20)  stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami

1)       wskazuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)       interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)       stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)       przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)       przestrzega zasad kierowania pojazdami

21)  wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów  samochodowych  w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B:

1)       przeprowadza czynności obsługi codziennej i okresowej

2)       porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)       organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)       stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

22)  stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych

1)     rozróżnia programy komputerowe do doboru części pojazdów samochodowych

2)     obsługuje programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)     obsługuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

23)  rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

1)     wymienia cele normalizacji krajowej

2)     podaje definicję i cechy normy

3)     rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)     korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MOT.02.3. Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)     rozróżnia zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

1)     klasyfikuje pojazdy samochodowe

2)     klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów  samochodowych

3)      opisuje budowę tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych tj. spalinowych, elektrycznych, hybrydowych

4)     wyjaśnia budowę i zadania układów napędowych

5)     wyjaśnia budowę i zadania układów hamulcowych

6)     wyjaśnia budowę i zadania układów kierowniczych

7)     omawia budowę i zadania układów jezdnych

8)     omawia budowę i zadania układów elektrycznych

9)     omawia budowę i zadania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

10)     omawia budowę i zadania nadwozi i ram

2)     określa zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

1)      wyjaśnia zasadę działania tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych

2)      wyjaśnia zasadę działania układów napędowych

3)      wyjaśnia zasadę działania układów hamulcowych

4)      wyjaśnia zasadę działania układów kierowniczych

5)      wyjaśnia zasadę działania układów jezdnych

6)      wyjaśnia zasadę działania układów elektrycznych

7)      wyjaśnia zasadę działania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

3)     określa zasady eksploatacji pojazdów  samochodowych

1)      przedstawia wymagania jakie musi spełniać pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji

2)      opisuje czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu

3)      rozróżnia rodzaje zużycia eksploatacyjnego pojazdów  samochodowych

4)      dobiera samochodowe materiały konserwacyjne i eksploatacyjne

5)      przedstawia sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu pojazdów  samochodowych

6)      stosuje zasady eksploatacji pojazdów  samochodowych

4)     wykonuje obsługę i konserwację mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)      rozróżnia rodzaje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)      ustala zakres obsługi i konserwacji urządzeń
i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych na podstawie dokumentacji serwisowej i danych producenta

3)      dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

4)      przygotowuje urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazdów  samochodowych do obsługi i konserwacji

5)      sprawdza stan narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

6)      posługuje się narzędziami, urządzeniami i przyrządami do obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z instrukcjami użytkowania

7)      obsługuje urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazdów  samochodowych

8)      konserwuje urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazdów  samochodowych

9)      sprawdza prawidłowość wykonanej obsługi i konserwacji

10)      przewiduje skutki niewykonywania obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

5)     posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcją obsługi i konserwacji, mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1)       analizuje dokumentację serwisową, instrukcje obsługi  w procesie konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)       dobiera dokumentację serwisową, instrukcje do obsługi i konserwacji  urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

6)     dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i konserwacji  mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1)     ustala ilość urządzeń elektrycznych
i elektronicznych pojazdów  samochodowych do zamówienia

2)     korzysta z katalogów części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych

3)     wypełnia zamówienie magazynowe na urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazdów  samochodowych

4)     stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

5)     segreguje zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

6)     przekazuje posegregowane zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi i konserwacji  urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych do miejsc składowania i utylizacji odpadów

7)     przeprowadza czynności kalibracyjne i konfiguracyjne mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  za pomocą komputera diagnostycznego i funkcji komputera pokładowego

1)     wykonuje wstępny pomiar urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)     interpretuje wyniki pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

3)     wykonuje czynności konfiguracyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego

4)     wykonuje czynności kalibracyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych za pomocą funkcji komputera pokładowego

5)     wykonuje czynności konfiguracyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych za pomocą funkcji komputera pokładowego

8)     przeprowadza montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

1)     dobiera akcesoria do przeprowadzenia montażu i konfiguracji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

2)     dobiera osprzęt przeprowadzenia montażu i konfiguracji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

3)     wykonuje montaż akcesoriów i osprzętu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

4)     konfiguruje akcesoria i osprzęt urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

5)     ocenia stan techniczny na podstawie wyników pomiarów przed i po montażu lub konfiguracji akcesoriów i osprzętu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

9)       przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdów  samochodowych do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

1)     odczytuje schematy urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)     dobiera narzędzia do demontażu osprzętu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

3)     przygotowuje urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazdów  samochodowych do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

10)   przywraca sprawność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdów  samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

1)     lokalizuje uszkodzenia urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych przed wykonaniem prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

2)     analizuje wyniki dokonanych pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

3)     przywraca funkcjonalność urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych

11)   ocenia jakość wykonanej obsługi i konserwacji  mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1)     dobiera metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)     sprawdza jakość wykonanej obsługi i konserwacji  urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych organoleptycznie

3)     sprawdza jakość wykonanej obsługi i konserwacji  urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych przyrządami diagnostycznymi

4)     korzysta z przyrządów diagnostycznych do sprawdzania jakości wykonanej obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

5)     analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakość wykonanej obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

12)   stosuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające obsługę i konserwację mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1)     korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie informacji o obsłudze i konserwacji  urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych

2)     korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych różnych producentów

3)     wykonuje obsługę i konserwację urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów  samochodowych z wykorzystaniem programów komputerowych

MOT.02.4. Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)     przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów

1)       rozróżnia dokumentację przyjęcia pojazdów  samochodowych do diagnostyki

2)       wypełnia zlecenie serwisowe

3)       sporządza kartę oceny stanu pojazdów  samochodowych podczas przyjęcia pojazdów  samochodowych do diagnostyki

4)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie przyjęcia pojazdów  samochodowych do diagnostyki

5)       stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdów  samochodowych do diagnostyki

6)       określa czas wykonania diagnostyki w oparciu o zakres diagnostyki w programie komputerowym

7)       szacuje koszty diagnostyki pojazdów  samochodowych

2)     dobiera metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

    1)  ustala metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

    2)  ustala sposób diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych zgodny z procedurami

    3)  stosuje odpowiednie metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych w zależności od uwarunkowań technicznych

3)     ustala zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)       określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       przygotowuje plan działań diagnostycznych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     przygotowuje pojazdy samochodowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów

1)       zabezpiecza pojazd samochodowy przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem na stanowisku diagnostycznym

2)       oczyszcza pojazd samochodowy z zabrudzeń przed diagnostyką

3)       wskazuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych podlegające diagnostyce

5)     stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     dobiera specjalistyczne programy komputerowe wspomagające diagnostykę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     wskazuje platformy internetowe wspomagające diagnostykę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających diagnostykę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     korzysta z platform internetowych wspomagających diagnostykę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

6)     wykonuje badania diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     określa zastosowanie urządzeń, narzędzi i przyrządów do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     obsługuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki zgodnie z ich instrukcją obsługi

3)     przeprowadza badania diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     ustala wyniki badań diagnostycznych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

5)     zapisuje wyniki badań diagnostycznych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

6)     objaśnia wartości parametrów diagnostycznych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

7)     interpretuje wyniki badań diagnostycznych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

8)     weryfikuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych pod względem ich przydatności do dalszej eksploatacji

7)     wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)       objaśnia czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       rozpoznaje objawy uszkodzeń elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)       wskazuje działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu i uszkodzeniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

8)     wypełnia dokumentację diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)       wypełnia kartę pomiarów diagnostycznych

2)       sporządza kosztorys diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       wprowadza wyniki badań diagnostycznych pojazdów  samochodowych do bazy danych serwisowych

9)     przekazuje pojazd samochodowy po diagnostyce elektrycznych i elektronicznych układów wraz z dokumentacją

1)       przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu  samochodowego

2)       wydaje dokumentację wykonanej diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdu  samochodowego

3)       wydaje pojazd samochodowy po wykonanej diagnostyce układów elektrycznych i elektronicznych

MOT.02.5. Wykonywanie napraw mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdów  samochodowych do wykonywania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów

1)     zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie, związaną z przyjęciem pojazdów  samochodowych do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów

2)     stosuje procedury przyjęcia pojazdów  samochodowych do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     szacuje czas i koszty wykonania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     wypełnia zlecenie serwisowe naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

5)     sporządza kartę oceny stanu pojazdów  samochodowych przyjmowanego do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów

6)     stosuje programy komputerowe do wykonania dokumentacji przyjęcia pojazdów  samochodowych do naprawy elektrycznych i elektronicznych układów

2)       lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych

1)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia lub uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       rozpoznaje objawy uszkodzeń elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       rozpoznaje zużyte lub uszkodzone elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych

4)       ustala przyczyny nadmiernego zużycia lub uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

5)       wskazuje działania zapobiegające zużyciu lub uszkodzeniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       dobiera metody do wykonywania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)       korzysta z dokumentacji technicznej w procesie doboru metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       wskazuje  metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)       ustala zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów  samochodowych

    1)  analizuje możliwości naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

    2)  określa czynności naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

    3)  przygotowuje harmonogram działań dotyczący naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

    4)  stosuje dokumentację techniczną przy ustalaniu zakresu naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

5)       sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     określa elementy elektrycznych i elektronicznych  układów pojazdów  samochodowych do zamówienia, korzystając z katalogów fabrycznych producentów samochodowych

2)     określa ilość elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych do zamówienia

3)     wypełnia zamówienie magazynowe na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     stosuje oprogramowanie komputerowe w celu sporządzenia zamówień na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

6)       stosuje narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     rozróżnia narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych;

2)     dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     sprawdza stan narzędzi i przyrządów do wykonywania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych;

4)     posługuje się narzędziami i przyrządami podczas naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych;

5)     odkłada narzędzia i przyrządy po wykonaniu naprawy

7)       przeprowadza demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych  

1)       określa zakres demontażu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       ustala kolejność demontażu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       zabezpiecza pojazd samochodowy do wykonania demontażu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)       wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej

8)       przeprowadza weryfikację elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)       przygotowuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych do weryfikacji

2)       korzysta z dokumentacji technicznej podczas weryfikacji elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)       dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia weryfikacji elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)       określa elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych nadające się do dalszej eksploatacji

5)       określa elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych przeznaczone do naprawy lub regeneracji

6)       określa elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych przeznaczone do wymiany

8)       wykonuje naprawę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)       określa zakres naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)       zabezpiecza elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych przed uszkodzeniem podczas naprawy

3)       określa zakres montażu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)       ustala kolejność montażu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych na podstawie dokumentacji technicznej;

5)       wykonuje montaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych z zastosowaniem dokumentacji technicznej;

6)       dokonuje wymiany zdemontowanych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

7)       sprawdza prawidłowość wykonanej naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

9)       stosuje procedury wymiany uszkodzonych elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     posługuje się dokumentacją techniczną podczas wymiany elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     dobiera części do elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych zgodnie z zasadami normalizacji;

3)     planuje czynności niezbędne do wykonania wymiany elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

4)     używa narzędzi i przyrządów do wykonania naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

5)     wymienia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych

6)     sprawdza prawidłowość wykonanej wymiany elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

10)   wykonuje montaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

1)     ustala kolejne czynności do wykonania montażu elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     dobiera materiały do wykonania montażu elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     montuje elektryczne i elektroniczne układy pojazdów  samochodowych

4)     zabezpiecza montowane elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych przed uszkodzeniem podczas montażu

5)     sprawdza prawidłowość wykonanego montażu

11)   ocenia jakość wykonanej naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych:

1)     określa metody sprawdzania jakości wykonanej naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     analizuje wyniki z przeprowadzonej kontroli jakości wykonanej naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     korzysta z przyrządów diagnostycznych do oceny jakości wykonanej naprawy

4)     przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

12)   wypełnia dokumentację naprawy  elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych:

1)     stosuje normy czasowe przy wykonaniu dokumentacji naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     zapisuje w dokumentacji serwisowej informacje dotyczące naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

3)     umieszcza informacje dotyczące naprawy w formie zawieszek i naklejek serwisowych w widocznym miejscu

4)     aktualizuje informacje serwisowe w komputerze pokładowym

5)     korzysta z cenników części zamiennych pojazdów  samochodowych

6)     sporządza kosztorys naprawy z uwzględnieniem ceny netto, oraz podatku VAT

13)   przekazuje pojazd samochodowy po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych wraz z dokumentacją

1)     przygotowuje pojazd samochodowy do wydania po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

2)     przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej naprawy pojazdów  samochodowych wraz kosztorysem i dokumentem sprzedaży

3)     informuje klienta o gwarancji po naprawie pojazdów  samochodowych

4)     sporządza dokumentacje gwarancyjną i pogwarancyjną

5)     przekazuje klientowi informacje o stanie technicznym pojazdów  samochodowych

6)     wydaje pojazd samochodowy po wykonanej naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  samochodowych

MOT.02.6.Język obcy  zawodowy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

a)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)    przestrzega zasad kultury i etyki

1)     wymienia uniwersalne zasady etyki

2)     wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)     wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie

4)     wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie

5)     okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

6)     stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

7)     przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje czas wykonanie zadania

1)    omawia czynności w ramach czasu pracy

2)    określa czas realizacji zadań

3)    planuje pracę zespołu

4)    realizuje działania w wyznaczonym czasie

5)    monitoruje realizację zaplanowanych działań

6)    dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

7)    dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany

1)     podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)     wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)     proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)     korzysta z różnych źródeł informacji

5)     samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1)    wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)    wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)    przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)    opisuje sytuacje wywołujące stres

5)    wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

1)    podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie technika pojazdów samochodowych

2)    wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)    omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)    inicjuje nowe zadania zawodowe

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

1)     wymienia bariery komunikacyjne

2)     objaśnia rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)     stosuje różne rodzaje komunikatów

4)     podaje zasady poprawnej komunikacji

5)     omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

6)     wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

7)     określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)     prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów

1)    opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)    modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)    rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

8) współpracuje w zespole

1)     planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)     dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)     wspiera członków zespołu w realizacji zadań

4)     wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)     kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

6)     ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

7)     wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

8)     komunikuje się ze współpracownikami

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MOT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MOT.02.2. Podstawy motoryzacji

200

MOT.02.3. Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

150

MOT.02.4.Diagnozowanie stanu technicznego  mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych.

150

MOT.02.5.Wykonywanie napraw mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych

240

MOT.02.6. Język obcy  zawodowy

30

MOT.02.7. Kompetencje personalne i społeczne

30

Razem:

830