Mechanik pojazdów samochodowych 723103

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania, użytkowania, naprawiania i prowadzenia pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K1 -  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05),

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu BSIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych :

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

MOT.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń:

 

1)    rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

1)      wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

2)      wyjaśnia znaczenie pojęcia: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia

3)      określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej

4)      określa zakres i cel działań ochrony środowiska w środowisku pracy

5)      opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

6)      wymienia akty prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej związane z ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

7)      omawia regulaminy i instrukcje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2) klasyfikuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

1)      określa instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)      opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)      wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

3) stosuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1)       analizuje prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)      wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)      wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)      wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5)      wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)      wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową

4) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka

1)      wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy;

2)      rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)      analizuje źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

4)      analizuje źródła czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy

5)      analizuje źródła czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy

6)      opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

7)      wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

8)      opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w motoryzacji

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych

1)      określa zagrożenia na stanowisku pracy

2)      określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy mechanika pojazdów samochodowych

3)      przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujące w motoryzacji 

1)      określa zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)      przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń

3)      określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)      rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)      obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

1)      określa zasady organizacji swojego stanowiska pracy

2)      organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)      utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych

1)     określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych

2)     określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych

3)     stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych

4)     używa środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem

5)     określa informacje jakie niosą znaki bezpieczeństwa stosowane w motoryzacji

6)     stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

9) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

1)      określa procedury pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy

2)      zabezpiecza miejsce wypadku

3)      powiadamia służy ratunkowe o zagrożeniu zdrowia i życia

4)      udziela pomocy przedmedycznej  poszkodowanemu

MOT.05.2. Podstawy motoryzacji

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń:

 

1)       opisuje zjawiska związane z elektrycznością oraz przepływem prądu 

1)       opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko prądu elektrycznego

3)       opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)       opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach

5)       opisuje przebieg prądu przemiennego

6)       posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2)       opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem

1)       opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)       posługuje się wielkościami fizycznymi ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych

1)       charakteryzuje własności elektryczne i zastosowania przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

2)       charakteryzuje własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4)       stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych

1)      stosuje podstawowe prawa dotyczące elektrotechniki i elektroniki

2)      posługuje się prawem Ohma

3)      posługuje się prawami Kirchhoffa

4)      wyznacza wartości wielkości zastępczych obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

5)       rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

1)    rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie (tj. rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przekaźniki

2)    rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: diody, tranzystory, elementy przełączające i optoelektroniczne

6)       rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne

1)       opisuje działanie i zastosowanie obwodów elektrycznych

2)       opisuje działanie i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

7)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne

1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)       rozróżnia rodzaje akumulatorów

8)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego

1)       przestrzega norm technicznych, branżowych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym

2)       odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)       wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn i rysunki aksonometryczne

4)       wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)       posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi

6)       posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

9)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)       odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)       wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10)   rozróżnia części maszyn i urządzeń

oraz opisuje budowę i ich zastosowanie 

1)    określa przeznaczenie osi i wałów

2)    wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)    wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)    rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)    wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)    wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)    rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)     rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11)   rozróżnia maszyny i urządzenia tj. silniki, sprężarki, pompy, napędy hydrauliczne, mechanizmy pneumatycznych

1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

12)   charakteryzuje rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

1)         rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)         prezentuje właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)         omawia technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)         dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

13)   przestrzega zasad tolerancji i pasowań w zakresie dokładności wykonania części maszyn

1)       określa pojęcia tolerancji i pasowań

2)       dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

3)       rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

4)       oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

5)       stosuje zasady tolerancji wymiarów kształtu i położenia

6)       opisuje parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

14)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

1)       identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)       opisuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)       opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)       opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)       opisuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowania

6)       opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)       dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów do ich przeznaczenia

15)  dobiera sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów

1)       opisuje zasady składowania materiałów

2)       organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)       wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

4)       dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

5)       stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

6)       posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16)   stosuje metody ochrony przed korozją

1)       opisuje rodzaje korozji

2)       określa przyczyny powstawania korozji.

3)       rozpoznaje objawy korozji

4)       identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)       określa sposoby ochrony przed korozją

6)       rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)       dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)       dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)       wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17)   rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       opisuje techniki i metody wytwarzania tj.:
odlewania, obróbki plastycznej, skrawania, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne, itp.

2)       charakteryzuje zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania

18)   rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

1)       opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)       opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

3)       wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

19)   rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy

1)       opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)       rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)       rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia

6)       rozróżnia przyrządy do pomiaru temperatury

20)   wykonuje pomiary w technice warsztatowej

1)    opisuje metody pomiarów warsztatowych

2)    rozróżnia błędy pomiarowe

3)    dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)    dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)    przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

6)    porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej

7)    określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

8)    zabezpiecza przyrządy pomiarowe

21)   stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami

1)       stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)       interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)       stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)       przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)       przestrzega zasad kierowania pojazdami

22)   wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów  samochodowych  w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B

1)       przeprowadza czynności obsługi codziennej i okresowej

2)       porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)       organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)       stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

23)   stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych:

1)       korzysta z programów komputerowych do doboru części pojazdów samochodowych

2)       dobiera programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)       wykorzystuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

24)   rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

1)    wymienia cele normalizacji krajowej

2)    podaje definicję i cechy normy

3)    rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)    korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur

MOT.05.3. Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)  określa zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

1)       klasyfikuje pojazdy samochodowe

2)       klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów  samochodowych

3)       omawia budowę tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych tj.: spalinowych, elektrycznych, hybrydowych

4)       omawia budowę i zadania układów napędowych

5)       omawia budowę i zadania układów hamulcowych

6)       omawia budowę i zadania układów kierowniczych

7)       omawia budowę i zadania układów jezdnych

8)       omawia budowę i zadania układów elektrycznych

9)       omawia budowę i zadania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

10)   omawia budowę i zadania nadwozi i ram

2)  rozróżnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

1)        wyjaśnia zasadę działania tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych tj.: spalinowych,  elektrycznych, hybrydowych

2)        wyjaśnia zasadę działania układów napędowych

3)        wyjaśnia zasadę działania układów hamulcowych

4)        wyjaśnia zasadę działania układów kierowniczych

5)        wyjaśnia zasadę działania układów jezdnych

6)        wyjaśnia zasadę działania układów elektrycznych

7)        wyjaśnia zasadę działania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy  

3)  rozróżnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

1)       charakteryzuje wymagania jakie musi spełniać pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji

2)       określa czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu

3)       rozróżnia rodzaje zużycia eksploatacyjnego pojazdów samochodowych

4)       dobiera samochodowe materiały konserwacyjne i eksploatacyjne

5)       określa sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu pojazdów samochodowych

6)       stosuje zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

4)    wykonuje obsługę pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)       rozróżnia rodzaje obsługi pojazdów samochodowych

2)       dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi pojazdów samochodowych

3)       ustala zakres obsługi pojazdów samochodowych na podstawie dokumentacji technicznej

4)       przygotowuje podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do obsługi

5)       sprawdza stan techniczny narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania obsługi pojazdów samochodowych

6)       posługuje się narzędziami i przyrządami do obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z instrukcjami użytkowania

7)       sprawdza prawidłowość wykonanej obsługi

8)       przewiduje skutki nieprzestrzegania zasad obsługi pojazdów samochodowych

5)    posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych

1)       analizuje dokumentację serwisową, instrukcje obsługi w procesie obsługi pojazdów samochodowych

2)       dobiera dokumentację serwisową, instrukcje obsługi do pojazdów  samochodowych

6)    dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi pojazdów samochodowych

1)       określa ilość części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych do zamówienia

2)       korzysta z katalogów części zamiennych

3)       wypełnia zamówienie magazynowe na części, zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

4)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi pojazdów samochodowych

5)       segreguje zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi pojazdów samochodowych

6)       przekazuje posegregowane zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi pojazdów samochodowych do miejsc składowania i utylizacji odpadów

7)    ocenia jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

1)       określa metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

2)       sprawdza jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych, organoleptycznie

3)       sprawdza jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych  przyrządami diagnostycznymi

4)       analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

8)    stosuje programy komputerowe wspomagające przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojeździe samochodowym

1)       korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie informacji dotyczących obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie materiałów eksploatacyjnych, części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MOT.05.4. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)    przyjmuje pojazdy samochodowe do diagnostyki

1)       rozróżnia dokumentację przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

2)       rozróżnia elementy składowe zlecenia serwisowego

3)       wypełnia zlecenie serwisowe

4)       sporządza kartę oceny stanu pojazdów samochodowych podczas przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

5)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

6)       stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdów samochodowych do diagnostyki

7)       określa czas wykonania diagnostyki w oparciu o zakres diagnostyki w programie komputerowym

8)       szacuje koszty diagnostyki pojazdów samochodowych

2)    dobiera metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

1)       ustala metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

2)       ustala sposób diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów zgodny z procedurami

3)       stosuje odpowiednie metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od uwarunkowań technicznych

3) ustala zakres diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

1)       określa zakres diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od problemu

2)       przygotowuje plan działań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

4)    przygotowuje pojazdy samochodowe do diagnostyki

1)       zabezpiecza pojazd samochodowy przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem na stanowisku diagnostycznym

2)       oczyszcza pojazd samochodowy przed diagnostyką z zabrudzeń powstałych w czasie użytkowania

3)       wskazuje podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych podlegające diagnostyce

5) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych

1)       dobiera specjalistyczne programy komputerowe wspomagające diagnostykę pojazdów samochodowych

2)       wskazuje platformy internetowe wspomagające diagnostykę pojazdów samochodowych

3)       korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających diagnostykę pojazdów samochodowych

4)       korzysta z platform internetowych wspomagających diagnostykę pojazdów samochodowych

6)    wykonuje badania diagnostyczne pojazdów samochodowych

1)       określa zastosowanie urządzeń, narzędzi i przyrządów do diagnostyki poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       obsługuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki zgodnie z ich instrukcją obsługi

3)       przeprowadza badania diagnostyczne pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

4)       odczytuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

5)       zapisuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

6)       określa wartości parametrów diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

7)       interpretuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

8)       weryfikuje części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych pod względem ich przydatności do dalszej eksploatacji

7)    wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)       wskazuje czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdów samochodowych

2)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       rozpoznaje objawy uszkodzeń części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       charakteryzuje działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu i uszkodzeniu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów samochodowych

1)       wypełnia kartę pomiarów diagnostycznych

2)       sporządza kosztorys diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

3)       wprowadza wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych do bazy danych serwisowych

9)     przekazuje pojazd samochodowy po diagnostyce wraz z dokumentacja

1)       przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej diagnostyki pojazdów  samochodowych

2)       wydaje dokumentację wykonanej diagnostyki pojazdów  samochodowych

3)        wydaje pojazd samochodowy po wykonanej diagnostyce

MOT.05.5. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)    sporządza dokumentację związaną z przyjęciem pojazdów samochodowych do wykonywania naprawy

1)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie związaną z przyjęciem pojazdów samochodowych do naprawy

2)       stosuje procedury przyjęcia pojazdów samochodowych do naprawy

3)       szacuje czas i koszt wykonania naprawy pojazdów samochodowych

4)       wypełnia zlecenie serwisowe na naprawę pojazdów samochodowych

5)       sporządza kartę oceny stanu pojazdów samochodowego przyjmowanego do naprawy

2)     lokalizuje uszkodzenia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych

1)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       rozpoznaje objawy uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       ocenia stan techniczny części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie badań diagnostycznych

4)       rozpoznaje zużyte lub uszkodzone części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

5)       ustala przyczyny nadmiernego zużycia części lub uszkodzenia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)       wskazuje działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu lub uszkodzeniu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)     dobiera metody do wykonywania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)       korzysta z dokumentacji technicznej w procesie doboru metody naprawy pojazdów samochodowych

2)       określa metody naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)     sporządza zapotrzebowanie na części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

1)       analizuje możliwości realizacji zamówienia

2)       sporządza wykaz części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do zamówienia

3)       określa ilość części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych do zamówienia

4)       wypełnia zamówienie magazynowe na części, zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

5)       ustala zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)         analizuje możliwości naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)         opisuje zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)         przygotowuje harmonogram działań dotyczący naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)         stosuje dokumentację techniczną przy ustalaniu zakresu naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)    stosuje narzędzia i przyrządy do wykonania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)         rozróżnia narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania naprawy pojazdów samochodowych

2)         dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)         sprawdza stan narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania naprawy pojazdów samochodowych

4)         posługuje się narzędziami i przyrządami podczas naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)         odkłada narzędzia i przyrządy po wykonaniu napraw

7)    przeprowadza demontaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)       określa zakres demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       ustala kolejność demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       zabezpiecza pojazd samochodowy do wykonania prac demontażu

4)       wykonuje demontaż część i, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)       posługuje się dokumentacją techniczną podczas demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8)    przeprowadza weryfikację części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1)       przygotowuje części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do weryfikacji

2)       korzysta z dokumentacji technicznej podczas weryfikacji części

3)       dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia weryfikacji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych nadające się do dalszej eksploatacji

5)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych przeznaczone do naprawy lub regeneracji

6)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych przeznaczone do wymiany

9)    wykonuje naprawę pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)       opisuje zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       zabezpiecza pojazd samochodowy przed wykonaniem naprawy pojazdów samochodowych

3)       charakteryzuje zakres montażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       ustala kolejność montażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie dokumentacji technicznej

5)       wykonuje montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych z zastosowaniem dokumentacji technicznej

6)       zabezpiecza montowane części przed uszkodzeniem

7)       dokonuje wymiany zdemontowanych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8)       przeprowadza kontrolę prawidłowości montażu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10)     wymienia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

1)       posługuje się dokumentacją techniczną podczas wymiany uszkodzonych części,  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z zasadami normalizacji

4)       planuje czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)       stosuje narzędzia, urządzenia i przyrządy do wymiany części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)       wykonuje naprawę pojazdów samochodowych

7)       sprawdza prawidłowość wykonanej wymiany części, podzespołu i zespołu pojazdów samochodowych

11)     wykonuje montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

1)       ustala kolejne czynności do wykonania montażu  części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       montuje podzespoły pojazdów samochodowych

3)       montuje zespoły pojazdów samochodowych

4)       sprawdza prawidłowość wykonanego montażu części, zespołu, podzespołu pojazdów samochodowych

12) ocenia jakość wykonanej naprawy pojazdów samochodowych

1)       określa metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

2)       analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

3)       korzysta z przyrządów diagnostycznych do sprawdzania jakości wykonanej naprawy pojazdów samochodowych

4)       przeprowadza próby po naprawie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

13)  wypełnia dokumentację naprawy pojazdów samochodowych

1)       stosuje normy czasowe przy wykonaniu dokumentacji naprawy pojazdów samochodowych

2)       zapisuje w dokumentacji serwisowej informacje dotyczące naprawy pojazdów samochodowych

3)       umieszcza informacje dotyczące naprawy w formie zawieszek i naklejek serwisowych w widocznym miejscu

4)       aktualizuje informacje serwisowe w komputerze pokładowym

5)       korzysta z cenników części zamiennych pojazdów samochodowych

6)       sporządza kosztorys naprawy pojazdów samochodowych z uwzględnieniem ceny netto, oraz podatku VAT

14)  przekazuje pojazd samochodowy po naprawie wraz z dokumentacją

1)       przygotowuje pojazd samochodowy do wydania po naprawie

2)       przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej naprawy pojazdów samochodowych wraz kosztorysem i dokumentem sprzedaży

3)       informuje klienta o gwarancji po naprawie pojazdów samochodowych

4)       sporządza dokumentacje gwarancyjną i pogwarancyjną

5)       przekazuje klientowi informacje o stanie technicznym pojazdów samochodowych

6)       wydaje pojazd samochodowy po wykonanej naprawie

MOT.05.6.Język obcy zawodowy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)     posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)    rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)     rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)    określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)    znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)    rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)    układa informacje w określonym porządku

3)     samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)  opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)  przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)  wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)  stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)          uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)          zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)          wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.05.7. Kompetencje personalne i społeczne

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)     przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej

1)            wymienia zasady etyki

2)            wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)            podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)            wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie 

5)            wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie 

6)            okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

7)            stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)            przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje wykonanie zadania

1)       omawia czynności w ramach czasu pracy

2)       określa czas realizacji zadań

3)       planuje pracę zespołu

4)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

5)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

6)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

7)       dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany

1)       podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)       wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)       proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)       korzysta z różnych źródeł informacji

5)       samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1)         wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)         wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)         przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)         opisuje sytuacje wywołujące stres

5)          wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

1)         podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie technika pojazdów samochodowych

2)         wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)         omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)         inicjuje nowe zadania zawodowe

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

1)         wymienia bariery komunikacyjne

2)         nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)         stosuje różne rodzaje komunikatów

4)         podaje zasady poprawnej komunikacji

5)         omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

6)         wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

7)         określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)         prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów

1)         opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)         modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)         rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

8) współpracuje w zespole

1)         planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)         dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)         wspiera członków zespołu w realizacji zadań

4)         wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)         kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

6)         ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

7)         wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

8)          komunikuje się ze współpracownikami

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MOT.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MOT.05.2.Podstawy motoryzacji

200

MOT.05.3 Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

210

MOT.05.4.Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

120

MOT.05.5. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

240

MOT.05.6. Język obcy  zawodowy

30

MOT.05.7. Kompetencje personalne i społeczne

30

Razem:

860