20171127 103717

W dniu 27.11. 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja  na temat kształcenia kierowców dla branży samochodowej.

W konferencji uczestniczyli: B. Gorajek – Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju, P. Bartosiak – p.o Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, D. Wasiluk – Ekspert w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, B. Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, E. Maciejewska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedstawiciele  ZMPD i innych organizacji transportowych , dyrektorzy szkół samochodowych  (naszą szkołę reprezentował wicedyrektor M. Zieliński) , przedstawiciele samorządów .  Do udziału w konferencji zostało zaproszone również stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”  (D. Krupa-prezes, J. Liber-wiceprezes).  W konferencji nie mogło również zabraknąć P. Litwińskiego – prezesa ZPTD „ Galicja”. W problematykę konferencji wprowadził przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju - D. Wasiluk  uzasadniając konieczność kształcenia przyszłych kierowców zawodowych w szkołach. Między innymi z prezentacji wynikało, że spośród innych zawodów deficytowych kierowca-mechanik zajmuje pierwsze miejsce. W transporcie zarobkowym towarów zatrudnionych jest 600-650 tys.  kierowców, potrzeba zaś 700-750 tys.  B. Olesiak z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawił szanse i bariery w kształceniu w zawodzie kierowca-mechanik, zaś przedstawicielka  MEN – E. Maciejewska przedstawiła  aktualny stan uczniów kształcących się w zawodzie kierowca-mechanik  (1180 w około 100 szkołach) oraz planowane rozwiązania w  kształceniu w zawodzie kierowca-mechanik od roku szkolnego 2019/2020. Starosta Gostyniński wraz Dyrektorem  Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego podzielili się doświadczeniami związanymi z wdrożeniem tego zawodu w Gostyninie, a zaproszeni goście z samorządów (łódzkiego, pomorskiego i podkarpackiego) podzielili się doświadczeniami z realizacji projektów dedykowanych osobom zainteresowanym uzyskaniem prawa jazdy kategorii C, C+E ( w tym uczniom) w ramach Regionalnych programów  Operacyjnych Funduszy Europejskich.  Następnie głos w dyskusji zabierali zaproszeni goście.