Projekt 10.01.03

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji  projektu pn. Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Cele projektu to:

  • realizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;
  • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK;
  • wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki;
  • pomoc stypendialna na zajęcia pozaszkolne rozwijające m.in. porozumiewania się w językach obcych,  umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem tj.

  1. Zespół Szkół  nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu Jagiellońska 84
  2. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu ul. Podhalańska 38
  3. Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2
  4. Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu ul. Ducha 6
  5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu ul. Grodzka 34
  6.  Zespół Szkół Samochodowych im. Inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu ul. Tadeusza Rejtana 18, 

Ponadto projekt zakłada rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli ww. szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi, TIK, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Realizacja powyższych działań pozwoli 771 uczniom i 40 nauczycielom uczestniczącym w projekcie podnieś kompetencje kluczowe  z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-07-31

Całkowita wartość projektu: 1 926 654,30 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 830 321,58 PLN

Wkład własny: 96 332,72 PLN

 

Załaczniki:

Zał.1 Wniosek

Zał. nr 2 Oświadczenie o dochodach

Zał. nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zał. nr 5 IPREU

Zał. nr 6 Umowa stypendialna

Zał. 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU