Projekt 10.01.03-12-0357/16

film_2011

IMG 20170830 073443 HDR2

film_2013

PICT0003

Kartingi_2017

Zawody kartingowe1

Projekt pn. „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji informatycznych uczniów Technikum im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

 Nr projektu RPMP.10.01.03-12-0357/16 

Dokumenty dla uczniów

Dokumentacja rekrutacyjna

Stypendium

ZPB przedłużenie certyfikatu