technik spedytor

Technik spedytor 333108

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności planowania, organizowania i monitorowania prac związanych z przewozem ładunków, sporządzania i prowadzenia dokumentacji transportowo-spedycyjnej oraz dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w pracowniach logistyczno-spedycyjnych oraz w ramach odbywania 4-tygodniowej (160 godzin)  praktyki zawodowej  w klasie trzeciej w firmach spedycyjno-transportowych, z którymi szkoła współpracuje np. ZetTransport, OLMA, Firma Litwiński itp.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w  zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze ekonomii i rachunkowości, jak i w ramach kwalifikacji:

K1 – Organizowanie transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31),

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

W ramach kształcenia ogólnego realizacja  dwóch przedmiotów: język angielski oraz geografia odbywa się w zakresie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są
w zakresie podstawowym.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz   dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  logistyczno-transportowych dających tytuł inżyniera a także do uzyskania Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowych przewoźnika, jako jednego z wymagań do założenia własnej firmy transportowej.

ZPB przedłużenie certyfikatu