technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych 311513

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania oraz organizowania i nadzorowania obsługi  pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. W klasie trzeciej odbywasz 4-tygodniową praktykę zawodową (160 godzin) w serwisach samochodowych, z którymi szkoła współpracuje np. Peugeot, Ford, Volkswagen itp. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

K1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego (MG.18),

K2 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

W ramach kształcenia ogólnego realizacja  dwóch przedmiotów: fizyka  oraz matematyka odbywa się w zakresie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w zakresie podstawowym.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz  matematyczno-przyrodnicza  dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  mechanicznych,  dających tytuł inżyniera.

ZPB przedłużenie certyfikatu