technik mechatronik

Technik mechatronik 311410

            W trakcie nauki zdobywasz umiejętności montowania, eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych tj. takich, do których do budowy i sterowania  mogą być wykorzystane elementy elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne lub hydrauliczne, które można znaleźć np. w obrabiarkach, maszynach, sprzęcie AGD, podzespołach i wyposażeniu środków transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, wodnego itp.  Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych, Zespole Placówek Kształcenia Praktycznego w N. Sączu. W klasie trzeciej odbywasz 2-tygodniową praktykę zawodową (80 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w  zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03),

K2 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz  matematyczno-przyrodnicza  dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  mechanicznych, elektryczno-elektronicznych,  dających tytuł inżyniera.

PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK MECHATRONIK 311410

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 PKZ(EE.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:mechatronik, technik mechatronik

Uczeń:

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) rozróżnia prawa elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

3) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

4) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

5) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

6) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

7) wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;

8) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

9) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

PKZ(EE.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik

Uczeń:

1) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

2) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

3) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi zmienne;

4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

5) interpretuje schematy ideowe, montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

7) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

8) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

9) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

10) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(MG.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:mechatronik, technik mechatronik

Uczeń:

1) rozróżnia zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporządza szkice części maszyn;

3) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

4) rozróżnia rodzaje połączeń;

5) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

6) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

7) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

8) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

9) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

10) wykonuje pomiary warsztatowe;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

12) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

PKZ(MG.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechatronik

Uczeń:

1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej i automatyki;

2) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem programów komputerowych;

3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

4) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

6) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

7) określa budowę i działanie maszyn i urządzeń;

8) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i

eksploatacyjnych;

9) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechatronik:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3) dobiera materiały konstrukcyjne;

4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

7) dobiera techniki łączenia materiałów;

8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

  1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;

7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

  1. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

  1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;

8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

  1. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;

6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;

2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;

6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;

7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

8) nastawia parametry układów napędowych;

9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

  1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i

wytwarzanie CAD/CAM;

5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

  1. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;

2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;

6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;

7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;

8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.