technik mechatronik

Technik mechatronik 311410

            W trakcie nauki zdobywasz umiejętności montowania, eksploatowania, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych tj. takich, do których do budowy i sterowania  mogą być wykorzystane elementy elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne lub hydrauliczne, które można znaleźć np. w obrabiarkach, maszynach, sprzęcie AGD, podzespołach i wyposażeniu środków transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, wodnego itp.  Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych, Zespole Placówek Kształcenia Praktycznego w N. Sączu. W klasie trzeciej odbywasz 2-tygodniową praktykę zawodową (80 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w  zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.2),

K2 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

W ramach kształcenia ogólnego realizacja  dwóch przedmiotów: fizyka  oraz matematyka odbywa się w zakresie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w zakresie podstawowym.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz  matematyczno-przyrodnicza  dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  mechanicznych, elektryczno-elektronicznych,  dających tytuł inżyniera.

ZPB przedłużenie certyfikatu