technik mechanik

Technik mechanik 311504

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności wytwarzania części maszyn, dokonywania montażu, instalowania, uruchamiania, obsługiwania  maszyn i urządzeń oraz organizowania procesu produkcji. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych  w maszyny, narzędzia, urządzenia i obrabiarki zapewniające uzyskanie efektów kształcenia dla tego zawodu. W klasie drugiej (120 godzin) i trzeciej (160 godzin)  odbywasz 7-tygodniową praktykę zawodową (w sumie 280 godzin)  w zakładach branży mechanicznej, z którymi szkoła współpracuje np. firma Wiśniowski, Newag itp.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w  zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

K1 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  (MG.20),

K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

W ramach kształcenia ogólnego realizacja  dwóch przedmiotów: fizyka oraz matematyka odbywa się w zakresie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w zakresie podstawowym.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa oraz  matematyczno-przyrodnicza  dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  mechanicznych, dających tytuł inżyniera.

ZPB przedłużenie certyfikatu