technik mechanik

Technik mechanik 311504

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany
do wykonywania  zadań zawodowych

  1. W zakresie kwalifikacji MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń:
  • montowania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  1. W zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w ust. 1 niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia

MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń 

 

MEC.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń

 

1)       rozróżnia pojęcia związane
 z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska
 i ergonomią

1)       identyfikuje krajowe i unijne akty prawnej  ochrony pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii

2)       identyfikuje  akty prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

3)       posługuje się pojęciami: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochroną przeciwpożarowa, ochrona środowiska, ergonomia

4)       stosuje zasady  ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii

 

2)       rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

1)       identyfikuje instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

2)       wskazuje zadania instytucji i służb zajmujących się ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska w Polsce

 

3)       określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

1)       identyfikuje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)       identyfikuje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)       wskazuje konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)       wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynikające z przepisów prawa

5)       wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który zachorował na chorobę zawodową wskazuje sankcje dla pracodawców z tytułu niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

6)       identyfikuje system kar dla pracownika z tytułu nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania pracy

 

4) określa skutki oddziaływania czynników  środowiska pracy na organizm człowieka

1)       wymienia rodzaje czynników środowiska pracy

2)       rozróżnia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy
mechanika maszyn i urządzeń

3)       rozróżnia źródła czynników środowiska pracy

4)       opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy

5)       wyjaśnia sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac

 

5) wykonuje zadania zawodowe zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii:

1)       organizuje stanowisko pracy związane z wykonywaniem zadań zawodowych

2)       rozróżnia środki gaśnicze ze względu
 na zakres stosowania w pracach rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów

3)       stosuje przepisy, wymagania i zasady związane z ergonomią, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy

4)       rozróżnia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn i narzędzi

5)       rozróżnia środki ochrony indywidualnej
do prac z zakresu użytkowania maszyn
i narzędzi

6)       rozróżnia środki ochrony zbiorowej do prac  z zakresu użytkowania maszyn i narzędzi

7)       stosuje środki ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej podczas użytkowania maszyn i narzędzi

 

MEC.03.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń:

 

1)       stosuje zasady wykonywania szkiców
oraz rysunków technicznych

1)       sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami

2)       wykonuje rzutowanie, przekroje

3)       i wymiarowanie zgodnie z normami dotyczącymi rysunku technicznego

4)       określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki
na podstawie szkiców i rysunków technicznych części

5)       sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych

6)       wykonuje wydruk sporządzonego rysunku

 

2)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania maszyn i urządzeń, obsługi codziennej, konserwacji

2)       identyfikuje  parametry maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej oraz tabliczek znamionowych.

3)       rozróżnia części i mechanizmy maszyn
i urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną

4)       określa zastosowanie poszczególnych grup części maszyn i urządzeń

5)       wyjaśnia zasadę działania maszyn
i urządzeń, posługując się dokumentacją techniczną

6)       opisuje budowę i działanie mechanizmów: dźwigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego

7)       rozróżnia pasowanie i zasady tolerancji części maszyn

 

3) stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi

1)       rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające
na podstawie oznaczeń

2)       rozróżnia  właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych
 oraz uszczelniających

3)       dobiera materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające zgodnie z dokumentacją

4)       rozróżnia rodzaje i źródła korozji

5)       rozpoznaje rodzaje korozji

6)       dobiera metody zabezpieczenia przed korozją

7)       wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń

 

4) wykonuje połączenia mechaniczne

1)       charakteryzuje połączenia mechaniczne

2)       dobiera narzędzia, urządzenia i materiały
do wykonania połączeń

3)       łączy części różnymi technikami

 

5) stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplnochemicznej

2)       rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej

3)       rozróżnia rodzaje obróbki maszynowej

4)       wykonuje operacje obróbki ręcznej materiałów

5)       wykonuje proste operacje maszynowej obróbki wiórowej

6)       rozróżnia przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych

7)       dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

8)       przeprowadza pomiary warsztatowe

 

6) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej

1)       rozróżnia pojęcia statyki: siła, układ sił, wypadkowa układu sił, jednostki siły, płaski układ sił

2)       określa warunki zachowania równowagi
dla płaskiego układu sił

3)       wyznacza warunki zachowania równowagi dla płaskiego układu sił

4)       wyjaśnia pojęcia dotyczące wytrzymałości materiałów: siły wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, warunki wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne, moment siły

 

7) charakteryzuje układy elektrotechniki, elektroniki i  automatyki

1)       rozróżnia wielkości elektryczne i ich jednostki

2)       rozróżnia źródła i rodzaje prądu elektrycznego

3)       rozróżnia elementy obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych

4)       stosuje prawo Ohma, prawa Kirchhoffa
do obliczania obwodów prądu stałego

5)       rozróżnia elementy układów automatyki przemysłowej

 

8) charakteryzuje układy mechatroniczne

1)       rozróżnia elementy struktury układu mechatronicznego

2)       wyjaśnia współzależności pomiędzy elementami struktury układu mechatronicznego

3)       rozróżnia układy wykonawcze urządzeń mechatronicznych

4)       rozróżnia sensory stosowane w układach mechatronicznych

5)       rozróżnia elementy układów sterowania stosowane w układach mechatronicznych

6)       rozróżnia układy zasilania stosowane w układach mechatronicznych

7)       rozróżnia układy manipulacyjne i systemy zrobotyzowane

8)       określa zastosowanie układów manipulacyjnych i systemów zrobotyzowanych

9)       wyjaśnia zasady bezpiecznego użytkowania układów manipulacyjnych i systemów zrobotyzowanych

 

9) stosuje programy komputerowe
do wykonywania rysunków technicznych
i doboru części maszyn i urządzeń

1)       sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych

2)       wyszukuje informacje
o częściach maszyn, maszynach
i urządzeniach z wykorzystaniem programów komputerowych

 

10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicje i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MEC.03.3. Obsługa maszyn i urządzeń

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń:

 

1)        charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia procesy eksploatacyjne maszyn
i urządzeń

2)       określa wpływ procesów eksploatacyjnych na stan maszyn i urządzeń

3)       ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń

 

2)        określa przyczyny uszkodzeń maszyn
i urządzeń

1)       dokonuje analizy przyczyn uszkodzeń maszyn i urządzeń

2)       rozpoznaje przyczyny uszkodzeń maszyn
i urządzeń

3)       identyfikuje przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń

 

3)        dobiera materiały, narzędzia i przyrządy
do rodzaju wykonywanej pracy

1)       rozróżnia części maszyn i urządzeń

2)       rozróżnia materiały konstrukcyjne uszczelniające i eksploatacyjne wykorzystywane w montażu maszyn
i urządzeń

3)       rozpoznaje narzędzia i przyrządy stosowane podczas montażu maszyn i urządzeń

4)       dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do instalowania, naprawy i obsługi maszyn i  urządzeń

 

4)        naprawia elementy i zespoły maszyn
i urządzeń

1)       dobiera sposób naprawy elementów
i zespołów maszyn i urządzeń

2)       planuje przebieg procesu naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń

3)       dobiera typowe i specjalistyczne narzędzia, przyrządy, i urządzenia do wykonania prac naprawczych

4)       wykonuje naprawę elementów i zespołów maszyn i urządzeń

 

1)     instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku

1)       przygotowuje maszyny i urządzenia
do instalacji

2)       dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do prac związanych z instalowaniem maszyn i urządzeń na stanowisku

3)       posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami w procesie instalowania maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami eksploatacji

 

2)     reguluje i uruchamia maszyny i urządzenia

1)       dobiera sposób regulacji maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej

2)       posługuje się instrukcją obsługi maszyn i urządzeń

3)       dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania regulacji maszyn i urządzeń

4)       wykonuje regulację maszyn i urządzeń

5)       wykonuje próbne uruchomienie maszyn
i urządzeń

6)       kontroluje przebieg prac związanych
z próbnym uruchomieniem i regulacją maszyn i urządzeń

 

3)     ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac podczas obsługi maszyn
 i urządzeń

2)       dobiera metodę kontroli jakości
w zależności od zakresu obsługi maszyn
i urządzeń

3)       kontroluje jakość wykonanej obsługi codziennej i okresowej maszyn i urządzeń

 

4)     wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń

1)       określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń

2)       dobiera sposób wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn
i urządzeń

3)       przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn
i urządzeń

4)       wykonuje obsługę codzienną
oraz konserwację maszyn i urządzeń

5)       dokumentuje wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń

 

MEC.03.4. Montaż maszyn i urządzeń

 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 

Uczeń:

Uczeń:

 

1)       rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń

1)       określa strukturę maszyn i urządzeń
na podstawie dokumentacji technicznej

2)       rozróżnia elementy konstrukcyjne maszyn
i urządzeń

 

2)       stosuje metody montażu maszyn
i urządzeń

1)       rozróżnia metody montażu maszyn
i urządzeń

2)       określa przebieg montażu wykonywanego zgodnie z wybraną metodą

3)       wykonuje montaż maszyn i urządzeń zgodnie z wybraną metodą

 

3)       dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia
do rodzaju wykonywanych prac montażowych

1)       rozróżnia narzędzia, przyrządy i urządzenia do rodzaju wykonywania prac montażowych

2)       dokonuje wyboru narzędzi, przyrządów
i urządzeń do prac monterskich

 

4)       przygotowuje części maszyn
i urządzeń do montażu

1)       sprawdza części maszyn i urządzeń przeznaczonych do montażu

2)       kontroluje zgodność z dokumentacją techniczną parametrów części przeznaczonych do montażu

3)       przygotowuje części maszyn do montażu poprzez ich oczyszczanie i rozkonserwowywanie

 

5)       ustawia części maszyn, zespołów
i mechanizmów w przyrządach
i uchwytach

1)       rozróżnia przyrządy i uchwyty
do ustawiania montowanych części maszyn, zespołów i mechanizmów

2)       dobiera przyrządy i uchwyty do ustawiania montowanych części maszyn, zespołów
i mechanizmów

3)       stosuje przyrządy i uchwyty do ustawiania montowanych części maszyn, zespołów
i mechanizmów

 

6)       łączy części maszyn

1)       dobiera narzędzia, uchwyty i sprzęt
do wykonania połączeń części maszyn

2)       planuje kolejność wykonywanych operacji podczas montażu połączeń części maszyn

3)       wykonuje operacje łączenia części maszyn

 

7)       montuje układy hydrauliczne
i pneumatyczne maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia układy hydrauliczne
i pneumatyczne maszyn i urządzeń

2)       wykonuje operacje montażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn
i urządzeń

3)       dobiera materiały i narzędzia stosowane do montażu hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń

 

8)       montuje zespoły i mechanizmy maszyn
 i urządzeń

1)       dobiera narzędzia, uchwyty i sprzęt
do wykonania montażu zespołów
i mechanizmów maszyn oraz urządzeń

2)       planuje kolejność wykonywanych operacji podczas wykonywania montażu zespołów
i mechanizmów maszyn oraz urządzeń

3)       wykonuje operacje montażu zespołów
i mechanizmów maszyn i urządzeń

 

9)       sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia metody kontroli jakości prac montażowych

2)       dobiera metodę kontroli jakości
w zależności od rodzaju i zakresu prac montażowych

3)       kontroluje parametry zmontowanych zespołów maszyn i urządzeń

4)       wypełnia dokumentację kontroli jakości wykonanego montażu

 

10)   wykonuje obsługę codzienną
 oraz konserwację maszyn i urządzeń

1)       określa na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń

2)       określa sposób wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń

3)       przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia i materiały do wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn
i urządzeń

4)       wykonuje obsługę codzienną
oraz konserwację maszyn i urządzeń

5)       dokumentuje  wykonanie obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń

 
 

MEC.03.5. Język obcy  zawodowy

 
 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 
 

Uczeń:

Uczeń:

 
 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

 
 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

 
 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

 
 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

 
 

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

 
 

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

 
 

MEC.03.6. Kompetencje personalne i społeczne

 
 

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

 
 

Uczeń:

Uczeń:

 
 

1)       przestrzega zasad kultury i etyki

1)       wymienia zasady etyki

2)       wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)       rozpoznaje zasady etyczne w wybranym zawodzie

4)       wskazuje przykłady zachowań etycznych
w wybranym zawodzie

5)       wskazuje przepisy prawa związane z ochroną własności intelektualnej

6)       rozpoznaje zasady budowy dobrych relacji międzyludzkich w pracy

7)       stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)       wyraża swoje opinie zgodnie z przyjętymi normami w swoim środowisku pracy

 
 

2)       planuje wykonanie zadania

1)       wyjaśnia pojęcie planowania

2)       porządkuje etapy planowania

3)       formułuje cel zgodnie z koncepcją wyznaczania celów w dziedzinie planowania

4)       sporządza listę kontrolną czynności niezbędnych do wykonania zadania

5)       szacuje budżet realizacji zadań

6)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

7)       modyfikuje zaplanowane działania

 
 

3)       wykazuje się kreatywnością i otwartością
na zmiany

1)       rozpoznaje cechy osoby kreatywnej

2)       identyfikuje czynniki wpływające na kreatywność człowieka, np.: osobowość, temperament, empatia, motywacja

3)       wyjaśnia znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka

4)       wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany

5)       wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany
i ocenia skutki jej wprowadzenia

6)       proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych planuje, realizuje i demonstruje proste działania

 
 

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1)       rozróżnia techniki radzenia sobie
ze stresem

2)       wskazuje zasady postępowania (zachowania) asertywnego

3)       identyfikuje  sytuacje wywołujące stres

4)       przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

5)       rozpoznaje skutki stresu

6)       wyraża swoje emocje, uczucia i poglądy
z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego

7)       określa pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem na przykładzie wykonywanych zadań zawodowych

 
 

5) doskonali umiejętności zawodowe

1)       określa umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowisku pracy

2)       wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)       analizuje własne kompetencje

4)       wyznacza sobie cele rozwojowe

5)       sporządza ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

6)       dokonuje samooceny

 
 

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

1)       wyjaśnia pojęcie komunikacji interpersonalnej

2)       wymienia rodzaje komunikatów stosowanych w komunikacji interpersonalnej

3)       stosuje różne rodzaje komunikatów

4)       określa znaczenie znajomości sygnałów niewerbalnych

5)       rozpoznaje emocje innych ludzi na podstawie mowy niewerbalnej

6)       wskazuje style komunikacji interpersonalnej i ocenia ich skuteczność

7)       wyraża określone emocje i komunikaty, wykorzystując komunikację niewerbalną

8)       prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

 
 

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów

1)       charakteryzuje techniki twórczego rozwiązywania problemu

2)       przedstawia alternatywne rozwiązania problemu, aby osiągnąć założone cele

3)       analizuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

4)       modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

 
 

8) współpracuje w zespole

1)       planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)       ustala warunki współpracy

4)       wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)       wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy zespołu

6)       komunikuje się ze współpracownikami

 
         

Do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w ust. 2  niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MEC.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       rozróżnia akty prawne i posługuje się pojęciami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska
i ergonomią

1)       identyfikuje krajowe i międzynarodowe akty prawa określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii

2)       identyfikuje akty prawa wewnątrzzakładowego związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

3)       posługuje się pojęciami : bezpieczeństwo i higiena pracy,  ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, ergonomia

4)       stosuje zasady postępowania 
w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii

2)    rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

1)       identyfikuje instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

2)       wskazuje zadania instytucji i służb zajmujących się ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska w Polsce

3)       określa skutki oddziaływania czynników  środowiska pracy w branży mechanicznej
na organizm człowieka

1)       wskazuje rodzaje czynników środowiska pracy w branży mechanicznej

2)       wskazuje/rozróżnia czynniki środowiska pracy w branży mechanicznej

3)       rozróżnia źródła czynników  środowiska pracy w branży mechanicznej

4)       opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy w branży mechanicznej

5)       wskazuje sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych

6)       wskazuje objawy typowych chorób zawodowych mogących wystąpić
na stanowiskach pracy w branży mechanicznej

4)       wykonuje zadania zawodowe zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii:

1)       rozróżnia zasady organizacji stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn i narzędzi

2)       rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania w branży mechanicznej

3)       rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów

4)       stosuje wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn i narzędzi

5)       rozróżnia zagrożenia dla zdrowia
i życia człowieka oraz mienia
i środowiska związane z użytkowaniem maszyn i narzędzi

6)        dobiera sposób udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych

7)       rozróżnia środki ochrony indywidualnej do prac  z zakresu użytkowania maszyn i narzędzi

8)       rozróżnia środki ochrony zbiorowej
do prac  z zakresu użytkowania maszyn i narzędzi

9)       dobiera ze środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej podczas użytkowania maszyn i narzędzi

10)   wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

MEC.09.2. Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       stosuje zasady wykonywania szkiców
oraz  rysunków technicznych:

1)       sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami
i zasadami

2)       wykonuje rzuty, przekroje, wprowadza
 wymiary i oznaczenia rysunkowe

3)       oblicza wymiary graniczne i tolerancje

4)       rozróżnia pasowanie i zasady tolerancji części maszyn

5)       określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki
na podstawie szkiców i rysunków technicznych części

6)       sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych

2)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń:

1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej użytkowania maszyn i urządzeń, obsługi codziennej, konserwacji

2)       dobiera na podstawie dokumentacji technicznej sposób użytkowania maszyn
 i urządzeń

3)       rozróżnia części i mechanizmy maszyn
 i urządzeń

4)       określa zastosowanie poszczególnych grup części maszyn i urządzeń

5)       wyjaśnia sposób działania maszyn
i urządzeń, posługując się dokumentacją techniczną

6)       określa budowę i działanie mechanizmów: dźwigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego

7)       rozróżnia urządzenia transportu wewnętrznego

3)       stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne  i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi:

1)       rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające

2)       rozróżnia właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych
oraz uszczelniających

3)       dobiera materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające

4)       rozróżnia rodzaje i źródła korozji

5)       rozpoznaje objawy korozji

6)       dobiera metody zabezpieczenia
przed korozją

7)       dobiera zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń

4)       wykonuje połączenia mechaniczne

1)       rozróżnia połączenia mechaniczne

2)       dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń

3)       łączy części różnymi technikami

5)       stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej

2)       dobiera operacje obróbki ręcznej materiałów

3)       dobiera proste operacje maszynowej obróbki wiórowej

4)       rozróżnia przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)       dobiera przyrządy i narzędzia
do wykonywania pomiarów warsztatowych

6)       stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej

1)       posługuje się pojęciami statyki: siła, układ sił, wypadkowa układu sił, jednostki siły, płaski układ sił, moment siły

2)       określa warunki zachowania równowagi dla płaskiego układu sił

3)       wyznacza  siły wynikające z  warunków zachowania równowagi dla płaskiego układu sił

4)       posługuje się pojęciami dotyczącymi wytrzymałości materiałów: siły wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, warunki wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne,

7)       opisuje układy elektrotechniki, elektroniki i automatyki

1)       rozróżnia wielkości elektryczne i ich jednostki

2)       rozróżnia źródła i rodzaje prądu elektrycznego

3)       rozróżnia podstawowe elementy obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych

4)       stosuje prawo Ohma, prawa Kirchhoffa
do obliczania prostych obwodów prądu stałego

5)       rozróżnia podstawowe elementy układów automatyki przemysłowej

6)       rozróżnia rodzaje maszyn elektrycznych

8)       opisuje układy mechatroniczne

1)       rozróżnia elementy struktury układu mechatronicznego konwencjonalnego

2)        określa współzależności pomiędzy elementami struktury układu mechatronicznego konwencjonalnego

3)       rozróżnia układy wykonawcze urządzeń mechatronicznych

4)       rozróżnia sensory stosowane w układach mechatronicznych konwencjonalnych

5)       rozróżnia elementy układów sterowania stosowane w układach mechatronicznych konwencjonalnych

6)       określa działanie układów sterowania stosowanych w układach mechatronicznych konwencjonalnych

7)       rozróżnia układy zasilania stosowane w układach mechatronicznych konwencjonalnych

8)       rozróżnia układy manipulacyjne i systemy zrobotyzowane

9)        wskazuje zastosowanie układów manipulacyjnych i systemów zrobotyzowanych

10)    określa zasady bezpiecznego użytkowania układów manipulacyjnych
i systemów zrobotyzowanych

9)       stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych

1)       dobiera programy komputerowe  wspomagające wykonanie zadań zawodowych

2)       stosuje programy komputerowe wspomagające wyszukiwanie informacji
o częściach maszyn, maszynach
i urządzeniach

10)   kontroluje  jakość wykonanych prac

1)       rozróżnia rodzaje kontroli jakości

2)       dobiera różne sposoby kontroli jakości adekwatne do wymagań technologicznych

8) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicję i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy  międzynarodowej, europejskiej i  krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MEC.09.3. Podstawy procesów produkcyjnych

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1) dobiera części maszyn i urządzeń

1)        rozróżnia części maszyn i urządzeń

2)       rozpoznaje na schematach poszczególne części maszyn i urządzeń

3)       określa zastosowanie poszczególnych grup części maszyn i urządzeń

4)       określa cel wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn
i urządzeń

5)       określa zakres obliczeń wytrzymałościowych dla określonych części maszyn i urządzeń

6)       dokonuje obliczeń wytrzymałościowych dla części maszyn i urządzeń

2)  rozróżnia i dobiera techniki połączeń

1)        rozróżnia połączenia rozłączne

2)        rozróżnia połączenia nierozłączne

3)       dobiera połączenia rozłączne i nierozłączne

4)       dobiera technologie stosowane 
do wykonywania połączeń rozłącznych

5)       dobiera technologie stosowane
do wykonywania połączeń nierozłącznych

6)       oblicza parametry połączeń rozłącznych

7)       oblicza parametry połączeń nierozłącznych

3) przestrzega zasad tolerancji i pasowań

1)       stosuje zasady tolerancji i pasowań

2)       rozróżnia zasady tolerancji i pasowań

3)       oblicza podstawowe parametry dotyczące tolerancji i pasowania

4)       dobiera rodzaj pasowania do współpracujących części

4) określa zasady projektowania procesów technologicznych

1)       rozróżnia kolejne etapy procesu technologicznego obróbki części maszyn
i urządzeń

2)       rozróżnia kolejne etapy procesu technologicznego montażu części maszyn i urządzeń

3)       posługuje się dokumentacją technologiczną

4)       ocenia technologiczność konstrukcji

5)  określa rodzaje produkcji

1)       rozróżnia rodzaje produkcji

2)       przyporządkowuje typ produkcji
do wykonania części maszyn i urządzeń

6) dobiera techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

2)       dobiera techniki i metody do wytwarzania określonych części maszyn i urządzeń

3)       rozróżnia procesy wytwarzania części maszyn i urządzeń

7) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej
i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej

2)       wskazuje przykłady zastosowania obróbki cieplnej

3)       wskazuje cel stosowania obróbki cieplnej w częściach maszyn i urządzeń

4)       rozróżnia rodzaje obróbki cieplno-chemicznej

5)       wskazuje zastosowanie poszczególnych  metod obróbki cieplno-chemicznej

6)       wskazuje właściwości części maszyn
i urządzeń poddanych obróbce cieplnej

7)       wskazuje właściwości części maszyn
i urządzeń poddanych obróbce cieplno-chemicznej

MEC.09.4. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia technologię obróbki poszczególnych rodzajów części maszyn
 i urządzeń

2)       obiera technologie obróbki ubytkowej wytwarzania części maszyn i urządzeń

3)       dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywanych w procesie technologicznym obróbki części maszyn
i urządzeń

4)       planuje kolejność wykonywanych operacji w procesie technologicznym obróbki maszyn i urządzeń

5)       przygotowuje dokumentację technologiczną procesu obróbki części maszyn i urządzeń

6)       wykorzystuje programy komputerowego wspomagania planowania procesu technologicznego obróbki części maszyn
i urządzeń

2) planuje proces technologiczny montażu
i demontażu maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia technologię montażu i demontażu  części maszyn i urządzeń

2)       dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w procesie montażu
i demontażu części maszyn i urządzeń

3)       planuje kolejność wykonywanych operacji w procesie montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

4)       przygotowuje dokumentację technologiczną procesu montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

3)  planuje obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną do wytwarzania części maszyn
i urządzeń

1)       dokonuje wyboru metody obróbki cieplnej części maszyn i urządzeń

2)       dokonuje wyboru metody obróbki cieplno-chemicznej części maszyn i urządzeń

4) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń

1)       rozróżnia narzędzia  i urządzenia właściwe dla określonych technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń

2)       dokonuje wyboru narzędzi  i urządzeń
do wytwarzania części maszyn i urządzeń w określonej technice wytwarzania

5) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń:

1)       określa rodzaj dokumentów technologicznych i zakres zawartych w nich informacji dla procesów obróbki części maszyn
i urządzeń dla poszczególnych technik wytwarzania

2)       wypełnia dokumentację procesów technologicznych obróbki części maszyn
i urządzeń dla poszczególnych technik wytwarzania

3)       określa rodzaj dokumentów technologicznych i zakres zawartych w nich informacji dla procesów technologicznych montażu części maszyn
i urządzeń

4)       wypełnia dokumentację procesów technologicznych montażu części maszyn
i urządzeń

6) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji:

1)       posługuje się programami do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji dla procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

MEC.09.5. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       szacuje koszty wytwarzania wyrobów

1)       określa zasady kosztorysowania

2)       stosuje normy, cenniki inne dokumenty dotyczące wyznaczania kosztów wytwarzania wyrobów

3)       przeprowadza kalkulacje kosztów wytwarzania wyrobów

2)       kontroluje i analizuje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń:

1)       weryfikuje wyniki kontroli parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń

2)       wskazuje cele kontroli parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń

3)       przeprowadza kontrolę parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń

3) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku

1)    określa cele i zakres kontroli przebiegu prac na danym stanowisku

2)    planuje proces kontroli przebiegu prac
na danym stanowisku;

3)    przeprowadza kontrolę prac na danym stanowisku

4)    sporządza dokumentację pokontrolną

4) kontroluje wydajność procesu produkcji
i jakość wyrobów

1)       określa cele kontroli wydajności procesu produkcji i jakości wyrobów

2)       planuje proces kontroli wydajności procesu produkcji i jakości wyrobów

3)       przeprowadza kontrolę wydajności procesu produkcji i jakości wyrobów

4)       sporządza dokumentację pokontrolną

5) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn
 i urządzeń

1)       określa cele kontroli stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń

2)       planuje proces kontroli stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń

3)       przeprowadza kontrolę stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń

4)       sporządza dokumentację pokontrolną

6) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń

1)       określa cele wykonywania przeglądów
i napraw maszyn i urządzeń

2)       ustala na podstawie dokumentacji technicznej zakres i terminy przeglądów poszczególnych maszyn i urządzeń

3)       planuje proces obsługiwania technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w procesach montażu i obróbki części maszyn i urządzeń

7) zarządza gospodarką materiałową
oraz odpadami

1)       weryfikuje gospodarkę materiałową
oraz gospodarkę odpadami dla procesów obróbki i montażu części maszyn
i urządzeń

2)       planuje gospodarkę materiałową
oraz gospodarkę odpadami dla procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

8) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji

1)       wskazuje cel sporządzania dokumentacji sprawozdawczej produkcji

2)       wypełnia dokumentację sprawozdawczą produkcji

MEC.09.6. Język obcy zawodowy

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną

d)       z danym zawodem

e)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

1)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

2)       współdziała w grupie

3)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

4)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MEC.09.7. Kompetencje personalne i społeczne

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       przestrzega zasad kultury i etyki

1)        wskazuje normy i wartości stosowane
w demokracji do organizacji pracy małej grupy

2)       wskazuje zasady etyki w zawodzie technik mechanik

3)       planuje dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności
 oraz sytuację na rynku pracy

4)        rozpoznaje przykłady zachowania etycznego w zawodzie

5)        określa, czym jest plagiat

6)        określa pojęcie tajemnicy zawodowej

2) realizuje zadania w sposób kreatywny
i konsekwentny, określa  pojęcie wysokiej jakości usług

1)       proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych technika mechanika

2)       korzysta z różnych źródeł informacji

3)       dokonuje analizy własnej kreatywności
i otwartości na innowacyjność

4)       przyjmuje odpowiedzialność za swoje wybory

5)       ocenia przypadki naruszania norm i procedur postępowania

6)       wskazuje cechy wysokiej jakości usług

 3) organizuje swoją pracę z uwzględnieniem zasad zarządzania sobą w czasie

1)       planuje proste działania

2)       realizuje proste działania

3)       demonstruje proste działania

4)        rozróżnia techniki organizacji czasu pracy

5)       opracowuje harmonogram działań

 4) przewiduje skutki podejmowanych działań:

1)       wyznacza czas realizacji zadań

2)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

3)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

4)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

5)       określa wady i zalety podejmowanych działań

6)       wskazuje przypadki naruszania przyjętych w zawodzie norm i procedur postępowania

5) przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania

1)       wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania

2)       określa konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na stanowisku pracy

6) prezentuje postawę otwartą na zmiany

1)    wskazuje podstawowe zasady wprowadzania zmiany

2)    wyraża własne zdanie i uzasadnia je

3)    wykazuje otwartość na wprowadzane zmiany w zakresie wykonywania zadań zawodowych

4)    określa znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka

5)    wskazuje przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany

6)     wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i wymienia skutki jej wprowadzenia

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

1)       rozróżnia techniki radzenia sobie
ze stresem

2)       wskazuje zasady postępowania (zachowania) asertywnego

3)       wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

4)       przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

5)       wskazuje sytuacje wywołujące stres

6)       wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie
z emocjami i stresem

8) rozwija swoją wiedzę i umiejętności zawodowe

1)       wskazuje umiejętności i kompetencje niezbędne w zawodzie technik mechanik

2)       wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)       planuje możliwą dalszą ścieżkę rozwoju
 i awansu zawodowego

9) przestrzega tajemnicy zawodowej

1)       określa zagadnienia odpowiedzialności prawnej za złamanie tajemnicy zawodowej

2)       wskazuje zasady nieuczciwej konkurencji

10) negocjuje warunki porozumień:

1)       rozróżnia style prowadzenia negocjacji

2)       prowadzi negocjacje

3)       wskazuje style komunikacji interpersonalnej i ocenia ich skuteczność

11) prezentuje postawę otwartą na komunikację:

1)       posługuje się pojęciem komunikacji interpersonalnej

2)       wymienia rodzaje komunikatów stosowane w komunikacji interpersonalnej

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów

1)       rozróżnia techniki twórczego rozwiązywania problemu

2)       rozpoznaje źródła konfliktu w grupie

3)       wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów i  problemów w grupie

13) współpracuje w zespole

1)       planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)       wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

MEC.09.8. Organizacja pracy małych zespołów

Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń:

Uczeń:

1)       organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

1)     określa strukturę grupy

2)    wskazuje cechy przywództwa

3)    podaje przykład dobrej współpracy w grupie

4)    planuje działania zespołu

5)    przypisuje poszczególne zadania członkom zespołu, zgodnie z przyjętą rolą

2)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

1)         rozpoznaje role poszczególnych członków zespołu

2)         przydziela właściwie zadania członkom zespołu

3)         przewiduje skutki niewłaściwego doboru osób do zadań

3)       kieruje wykonaniem przydzielonych zadań:

1)          określa zasady wzajemnej pomocy

2)         określa proces grupowy

4)       ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań:

1)         stosuje wybrane metody i techniki pracy grupowej

2)         udziela informacji zwrotnej

3)         rozróżnia podstawowe bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy zespołu

5)       wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy:

1)    wskazuje wpływ postępu technicznego
 na doskonalenie jakości produkcji

2)    określa znaczenie normalizacji w swej branży zawodowej

6)       stosuje metody motywacji do pracy

1)       rozróżnia podstawowe zasady motywacji do pracy

2)       udziela motywującej informacji zwrotnej członkom zespołu

7)       komunikuje się ze współpracownikami

 

1)       wskazuje normy i wartości stosowane
w demokracji do organizacji pracy małej grupy

2)       określa, czym jest mobbing

3)       stosuje techniki komunikowania się w zespole

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

 

MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.03.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

175

MEC.03.3. Obsługa maszyn i urządzeń

200

MEC.03.4. Montaż maszyn i urządzeń

350

MEC.03.5. Język obcy zawodowy

30

MEC.03.6. Kompetencje personalne i społeczne

30

Razem

815

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.09.2. Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu

90

MEC.09.3. Podstawy procesów produkcyjnych

90

MEC.09.4. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

130

MEC.09.5. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.6. Język obcy zawodowy

30

MEC.09.7. Kompetencje personalne i społeczne

30

MEC.09.8. Organizacja małych zespołów

15

Razem

535