technik logistyk

Technik logistyk 333107

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności planowania, organizowania prac związanych gospodarką magazynową, odpadami, procesem logistycznym w łańcuchu dostaw, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, sporządzania i prowadzenia dokumentacji magazynowej, dystrybucyjnej, oraz dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w pracowniach logistyczno-spedycyjnych oraz w ramach odbywania 4-tygodniowej (160 godzin)  praktyki zawodowej  w klasie trzeciej w firmach logistycznych, z którymi szkoła współpracuje.

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w  zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze ekonomii i rachunkowości, jak i w ramach kwalifikacji:

K1 – Obsługa magazynów(AU.22),

K2 – Organizacja transportu (AU.32),

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy jak i organizowania i kierowania małymi zespołami pracowników.

W ramach kształcenia ogólnego realizacja  dwóch przedmiotów: język angielski oraz geografia odbywa się w zakresie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w zakresie podstawowym.

Po ukończeniu technikum, zdobyte umiejętności i wiedza zawodowa   dają Ci  solidny fundament do dalszego  kształcenia na studiach wyższych na kierunkach  logistyczno-transportowych dających tytuł inżyniera, których absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych działach gospodarki narodowej. Koordynator ds. logistyki, store planer, pracownik ds. zaopatrzenia, spedytor, logistyk międzynarodowy – te inne ogłoszenia zapełniają rubryki ogłoszeń gazet i portali poszukujących pracowników do firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych i spedycyjnych.

ZPB przedłużenie certyfikatu