mechanik motocyklowy

Mechanik  motocyklowy 723107

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania, użytkowania, naprawiania motocykli oraz uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia motocykli w zakresie kategorii A2 (o mocy silnika nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy maksymalnej do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM ). Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych i serwisach motocyklowych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego motocykli. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy motocyklem w zakresie kategorii A2 prawa jazdy), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii A2. Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K1 -  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23),

Po ukończeniu BSIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 3-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi kształcącemu w tym zawodzie prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi motocykli,

-         przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,

-         salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,

-         przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

-         przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

PODSTAWA PROGRAMOWA

MECHANIK MOTOCYKLOWY 723107

  1. CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania pojazdów motocyklowych;

2) obsługiwania i naprawy pojazdów motocyklowych.

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(EE.a). Uczeń:

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

oraz

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo--hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(MG.a)

Uczeń:

1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporządza szkice części maszyn;

3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia rodzaje połączeń;

6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych

i eksploatacyjnych;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(MG.o) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie mechanik motocyklowy

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe motocykli;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących motocyklami;

3) przestrzega zasad kierowania motocyklami;

4) wykonuje czynności związane z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania

motocyklem;

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanikmotocyklowy:

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

  1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

Uczeń:

1) klasyfikuje pojazdy motocyklowe;

2) charakteryzuje budowę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

4) posługuje się dokumentacją przyjęcia pojazdu motocyklowego;

5) przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;

6) dobiera metody diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

7) ustala zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

8) przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;

9) stosuje metody, urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki pojazdów motocyklowych;

10) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów motocyklowych;

11) wykonuje badania diagnostyczne pojazdów motocyklowych;

12) porównuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych z wartościami właściwymi;

13) ocenia stan techniczny pojazdów motocyklowych na podstawie badań diagnostycznych;

14) wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

15) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów motocyklowych;

16) przekazuje pojazd motocyklowy po diagnostyce wraz z dokumentacją.

  1. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Uczeń:

1) kontroluje stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

2) lokalizuje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych;

3) wskazuje czas wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych na podstawie norm czasowych;

4) posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

5) dobiera metody, narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

6) wykonuje demontaż i montaż podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

7) wykonuje obsługę i naprawę pojazdów motocyklowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi;

8) stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

9) ocenia jakość wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

10) wypełnia dokumentację obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

11) przekazuje pojazd motocyklowy po obsłudze i naprawie wraz z dokumentacją.