elekromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności oceniania stanu technicznego i naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych oraz prowadzenia pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12).

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu BSIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 3-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

W Branżowej Szkole I Stopnia nie ustala się minimum punktowego. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas decyduje liczba uzyskanych punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

PODSTAWA PROGRAMOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

  1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego,stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.a) oraz

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo--hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(EE.a)

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

oraz

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo--hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(MG.a)

Uczeń:

1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporządza szkice części maszyn;

3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia rodzaje połączeń;

6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych

i eksploatacyjnych;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 PKZ(MG.g)

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;

3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 PKZ(MG.u);

Uczeń:

1) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych;

2) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

3) rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych oraz wyjaśnia ich budowę i zasady działania;

4) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych;

5) rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

6) określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych;

7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych  układów pojazdów samochodowych

  1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;

2) wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz

funkcji komputera pokładowego;

4) wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją

techniczną;

5) przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;

6) przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych.


 

  1. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2) rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych;

3) analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych;

4) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

5) określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7) wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

8) interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

9) ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

11) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

  1. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;

2) lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

4) sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

6) wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

8) wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

9) przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

10) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;

11) sporządza dokumentację wykonanej naprawy.