kierowca-mechanik

kierowca mechanik2

Kierowca - mechanik 832201

W trakcie nauki jesteś przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych i firmach transportowo-spedycyjnych, z którymi szkoła współpracuje.

Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej) oraz prowadzisz i obsługujesz pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej do prowadzenia pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii C.

Uwaga: Osoba posiadająca kwalifikację wstępną może kierować pojazdem, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C mając ukończone 18 lat (bez kwalifikacji wstępnej minimalny wiek wynosi 21 lat, przy czym aby można było wykonywać zawód kierowcy należy dodatkowo ukończyć kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy (280 godzin zajęć teoretycznych + 20 godzin jazdy i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej).

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

AU.04 -  Eksploatacja środków transportu drogowego

W trakcie nauki szkoła umożliwi Ci nabycie kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz podnosić swoje kwalifikacje w ramach kursów kwalifikacyjnych lub możesz podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Masz możliwość uzyskania:

  • tytułu technika transportu drogowego, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji
    AU.69 -Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie kierowca mechanik

ZPB przedłużenie certyfikatu